Langkau ke kandungan utama

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR

Pengenalan
Bagi melahirkan individu yang berketrampilan, guru perlu mewujudkan iklim
pembelajaran yang kondusif. Iklim pembelajaran tersebut bergantung kepada jenisjenis
pembelajaran yang digunakan. Jenis-jenis pembelajaran adalah seperti yang
berikut:
o Pembelajaran Berpusatkan Pelajar
o Pembelajaran Bersifat Individu
o Pembelajaran Berfikrah
o Pembelajaran Berbantukan Teknologi
Secara amnya, modul ini memuatkan definisi, cadangan prosedur pelaksanaan dan
lampiran-lampiran tambahan.
2.1 Pembelajaran Berpusatkan Pelajar
Pembelajaran berpusatkan pelajar didefinisikan sebagai ….
Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai
individu), memberi pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin
dipelajari), mewujudkan kolaborasi (membina pengetahuan dan persekitaran
positif), terlibat dalam penilaian berterusan; sikap guru yang mendengar
pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang.
(http://vathena.arc.nasa.gov/curric/weather/adptcty/stcntr.html)
Pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya, melibatkan pelajar secara
terus dalam menemui pengetahuan, menggunakan bahan yang mencabar
pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam,
pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial, menggunakan sekolah,
pekerjaan, rumah dan komuniti sebagai resos, menggunakan aktiviti luar untuk
meningkatkan pemnbelajaran.
Ted Panitz (http://www.newforums.com/newstudentseries.htm)
Strategi pembelajaran dan pengajaran berpusatkan pelajar adalah bertujuan
untuk:
o mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar
serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
o memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu,
kumpulan dan kelas.
o melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui
rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar.
o memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan
aktiviti pembelajaran.
o mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke
atas apa yang dipelajari.oleh mereka
o merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.
36
Aktiviti: Telitikan scenario A dan B. Kemudian gunakan borang pengurusan grafik di
bawah untuk membanding bezakan kedua-dua senario itu.
SENARIO A dan SENARIO B
SENARIO A
Cikgu Ahmad sedang mengajarkan kemahiran menulis
karangan kepada sekumpulan pelajar tingkatan 2. Beliau menulis
tajuk karangan “Pencemaran udara di negara kita” di papan tulis.
Cikgu Ahmad menulis rangka dan isi-isi utama karangan di papan
tulis dan setiap kumpulan diminta berbincang tentang isu-isu yang
telah diberi oleh guru. Sesudah itu, pelajar diminta menulis karangan
dalam buku karangan masing-masing.
SENARIO B
Cikgu Budin sedang mengajarkan kemahiran menulis
karangan kepada sekumpulan pelajar tingkatan 2. Tema karangan
yang diberi ialah berkaitan dengan pencemaran. Pelajar diarahkan
membentuk 5 kumpulan dan setiap kumpulan dibenarkan memilih
tajuk sendiri berkaitan dengan tema yang diberi. Dengan
menggunakan pelbagai sumber maklumat, pelajar membina rangka
karangan. Pelajar kemudiannya mencatatkan isi-isi karangan di
kertas sebak dan wakil kumpulan membentangkan isi-isi karangan
masing-masing. Bagi setiap pembentangan perbincangan bersama
diadakan untuk meningkatkan mutu rangka karangan.
37
Lampiran 2.1 - P2a
BORANG PENGURUSAN GRAFIK
MEMBANDING DAN MEMBEZA
SENARIO A PERSAMAAN SENARIO B
SENARIO A PERBEZAAN SENARIO B
Cara
penentuan tajuk
Cara membina
rangka karangan
Cara pengumpulan
bahan-bahan
Tahap
penyertaan peserta
Penilaian kendiri
peserta
Kesignifikanan persamaan dan perbezaan
Rumusan
38
Lampiran 2.1 - F1
BORANG PENGURUSAN GRAFIK
MEMBANDING DAN MEMBEZA
SENARIO A PERSAMAAN SENARIO B
Proses Pengajaran dan Pembelajaran di dalam bilik darjah dengan objektif
Pengajaran dan Pembelajaran yang jelas
SENARIO A PERBEZAAN SENARIO B
Guru menentukan tajuk Cara
penentuan tajuk
Pelajar berbincang dan
menentukan tajuk sendiri
Guru menulis rangka Cara membina
rangka karangan
Pelajar berbincang dan
membina rangka
Guru menulis isi-isi
karangan di papan tulis
Cara pengumpulan
bahan-bahan
Pelajar membina rangka
selepas perbincangan
Rendah/sedikit Tahap
penyertaan peserta
Tinggi
Tidak dilakukan Penilaian kendiri
peserta
Dilakukan oleh peserta
Kesignifikanan persamaan dan perbezaan
Kedua-dua senario menunjukkan terdapat perbezaan strategi yang digunakan
oleh guru. Cikgu Ahmad lebih banyak mengamalkan ciri-ciri pembelajaran yang
menggalakkan pelajar menyertai proses pembelajaran secara terus secara aktif, dan
mengadakan penilaian kendiri.
Rumusan
Senario B menunjukkan berlakunya pembelajaran berpusatkan pelajar
39
Soalan-soalan tambahan:
1. Senario manakah memperlihatkan pembelajaran yang menggalakkan pelajar
menyertai proses pengajaran dan pembelajaran secara aktif?
2. Apakah justifikasi terhadap pemilihan anda?
3. Mengapakah anda memilih senario B?
4. Apakah ciri-ciri dalam senario B yang menunjukkan penyertaan pelajar secara aktif?
5. Mengapa anda berkata demikian?
40
• Daya berfikir, minat dan perbezaan individu pelajar
merupakan pertimbangan utama dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
• Aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dirancang
untuk melibatkan pelajar secara aktif, dimana guru hanya
sebagai fasilitator.
• Pembelajaran terarah kendiri dan akses kendiri diberi
keutamaan.
• Penekanan diberikan terhadap penilaian kendiri.
PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN
BERPUSATKAN PELAJAR
41
Aktiviti: Lengkapkan borang pengurusan grafik di bawah untuk membanding-bezakan
antara peranan guru dalam proses P & P tradisional dan berpusatkan pelajar.
TRADISIONAL BERPUSATKAN PELAJAR
Gaya
Penyampaian
Penyertaan
Penilaian
Tempat
Kadar
Reflektif
PERANAN GURU DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
42
Lampiran 2.1 - P3b
TRADISIONAL BERPUSATKAN PELAJAR
Penyertaan
Motivasi
Pemberatan
PERANAN PELAJAR DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
43
TRADISIONAL BERPUSATKAN PELAJAR
Gaya
Penyampaian
Guru sebagai penyebar ilmu.
Pelajar kurang peranan
dalam proses pembelajaran
Guru sebagai fasilitator.
Pelajar terlibat dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran
Penyertaan
Guru aktif
Pelajar pasif.
Pelajar aktif
Guru sebagai fasilitator
Penilaian
Ujian dan penilaian formal
secara berkala
Pemantauan tidak formal
secara berterusan
Tempat
Terhad dalam bilik darjah Tidak terhad.
Kadar
Reflektif
Pemikiran lebih tertumpu
pada bahan pengajaran dan
pembelajaran
Pengamal reflektif yang
peka terhadap situasi bilik
darjah
PERANAN GURU DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TRADISIONAL BERPUSATKAN PELAJAR
Penyertaan
Pasif, terhad pada ingatan
dan latihan
Aktif, pembelajaran tertumpu
pada teknik penemuaan
(discovery techniques)
Motivasi
Ekstrinsik, Ganjaran dan
dendaan digunakan
Intrinsik. Menekankan minat,
keseronokan dan
pencapaian pelajar.
Pemberatan
Menekankan pencapaian
akademik, terhad kepada
pertandingan dan perlakuan
yang betul.
Menekankan potensi
individu, sosial dan
akademik, menumpu kada
kerjasama kumpulan dan
perlakuan kreatif
PERANAN PELAJAR DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BIBLIOGRAFI
Carolyn Chapman. 1993. If The Shoes Fits ….Australia. Hawker Brownlow Education.
David Lazear. 1993. Seven Ways of Teaching. Australian,: Hawker Brownlow
Education.
David Waitley. 1985. The Joy of working , New York : Dodd, Mead & Company
James Bellanca. 1993. Multiple Assessment for Multi Intelligences for Multiple ..
Australia : Hawker Brownlow Education
Len A. Froyen. 1993. Classroom Management Dydney. Sydney : Maxwell Maemillion
International
Bahagian Pendidikan Guru & Maktab Perguruan Tuanku Bainun (1996). Pukal Latihan
Pembelajaran Berpusatkan Pelajar.
Laman Web Yang berkaitan
1. http://www.gsu.edu/~mstswh/courses/it7000/papers/student-2.htm
2. http://vathena.arc.nasa.gov/curric/weather/adptcty/stcntr.html
3. http://www.newforums.com/newstudentseries.htm

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

akta dan undang-undang pencemaran air